Privacy

Privacy Verklaring Stichting Casa Nadar

[gebaseerd op de Wet  Algemene Verordening Gegevensbeheer]

Stichting Casa Nadar hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Casa Nadar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Casa Nadar zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemene zin, vragen hebt hierover kun je contact met ons opnemen via info@casanadar.nl

Begrippen

 1. Onder stichting wordt verstaan de Stichting Casa Nadar, zoals omschreven in de statuten.
 2. Het bestuur zijn de mensen die daadwerkelijk als bestuurslid van de stichting zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 3. Als donateur worden aangemerkt zij, die zich als zodanig op enigerlei wijze hebben aangemeld bij de stichting of die één of meerdere keren een donatiebedrag op de bankrekening van de stichting hebben overgemaakt.
 4. Als sponsoren worden aangemerkt, bedrijven, kerken en andere organisaties, niet zijn natuurlijke personen, die de stichting financieel steunen met een eenmalige of periodieke gift. Sponsoren vallen niet onder de werking van de AVG. Natuurlijke personen die optreden als vertegenwoordiger van een sponsor uiteraard wel.
 5. Begunstigden zijn zij die daartoe middels de statuten van de stichting of middels een besluit van het bestuur als zodanig zijn aangemerkt.
 6. Abonnees nieuwsbrief zijn allen, die als zodanig zijn geregistreerd. Donateurs, sponsoren en hun vertegenwoordigers en begunstigers zijn automatisch abonnee nieuwsbrief.
 7. Een verwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de stichting en de ontvanger van de gegevens. Dit zal worden opgesteld voor zover dit van toepassing zal zijn.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Door de stichting worden persoonsgegevens vastgelegd van donateurs, vertegenwoordigers van sponsoren en begunstigden, ten behoeve van de volgende doeleinden:

Donateurs:

 • Financiele administratie
 • Toezending berichten of mailings
 • Toezending bedankmail

Vertegenwoordigers van sponsors

 • Toezending berichten of mailings
 • Toezending bedankmail

Begunstigden

 • Begunstiging
 • Verantwoording
 • Toezending berichten of mailings
 • Pulic Relation activiteiten (website, folders e.d.)

Abbonees nieuwsbrief

 • Toezending nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN en BICnr. (Bankrekeningnummer voor automatische incasso)
 • (woon)adres

Grondslag verwerking gegevens

De minimale gegevens (naam, donatiebedrag, omschrijving betaling) van donateurs worden verwerkt met als grondslag de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de stichting, tenzij het belang of de grondrechten en de fundamentele  vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen (bv een kind)

Voor alle andere gegevens geldt de toestemming van de betrokkene als grondslag.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Stichting Casa Nadar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Bij opzeggen van je donateurschap aan Stichting Casa Nadar verwijderen wij je gegevens (na 1 jaar) uit al onze systemen tenzij je op een andere manier verbonden wil blijven met Stichting Casa Nadar.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te bescherming tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We verwerken je gegevens in een cloud-omgeving (OneDrive), welke AVG-proof is
 • Bestuursleden hebben lees- en/of schrijfrechten voor deze omgeving op basis van een door het bestuur vastgestelde auhorisatiematrix.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op deze omgeving.
 • Alle personen die namens Stichting Casa Nadar kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We testen en evalueren onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van alle persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt zich voor het stellen van vragen, doorgeven van wijzigingen, het opzeggen van het donateurschap melden bij info@casanadar.nl.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of je gegevens willen rectificeren of verwijderen, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via info@casanadar.nl.

In deze verklaring legt het bestuur van de Stichting Casa Nadar uit hoe zij omgaat met de aan haar verstrekte persoons gegevens.

Dit document heet “Privacyverklaring Stichting Casa Nadar” en is vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting op vrijdag 30 augustus 2019.

Zeewolde, 30 augustus 2019

De voorzitter:                                                                        De secretaris:

Ada van Ballegooijen                                                            Hetty Gombert